เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและบริการด้านวิชาชีพที่ได้มาตรฐานตอบสนองความต้องการของประเทศและภูมิภาคอาเซียนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ   
 1. จัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาดแรงงานและประชาคมอาเซียน
 2. ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ
 3. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติและมาตรฐานวิชาชีพ
 4. บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม
 5. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน
 6. สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบ ICT 

ปรัชญา
รู้จริง ทำได้ เป็นคนดี มีงานทำ
 
เอกลักษณ์
 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 100 %
อัตลักษณ์
^