ลิงค์อื่นๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น

Untitled Document

ประวัติและผลงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ดร.ประมวล  วิลาจันทร์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

 

ข้อมูลส่วนตัว

            ดร.ประมวล  วิลาจันทร์    เกิดวันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ.  2505

            สถานที่เกิด                    บ้านดงน้อย ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

            สถานที่อยู่ปัจจุบัน           บ้านเลขที่  240  ถนนรอบเมือง  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมือง 

                        จังหวัดร้อยเอ็ด  45000   E-mail :  mass- re@hotmail.co.th

ประวัติการศึกษา                 

            -ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น  วิทยาลัยเทคนิคเลย

            -ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ช่างท่อและประสาน

                        วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  วิทยาเขตเทคนิคขอนแก่น

            -ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมช่างอุตสาหกรรม  (ปม.)

                        วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  วิทยาเขตเทคนิคนครราชสีมา

            -ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  (ศษ.บ.)  สาขา  บริหารการศึกษา หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

            -ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  (ค.อ.ม.)  สาขา บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

                        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

            -การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)    สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ผลงานทางวิชาการ

            1.  ผู้ร่วมวิจัย  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีระดับประกาศนียบัตร(ปวช.)ของวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด  ปี 2546

            2. หัวหน้าโครงการวิจัย  การประเมินโครงการกิจกรรมกลุ่มเพื่อน(Peer Group)สำหรับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด  ปี 2550

            3. หัวหน้าโครงการวิจัย  : รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะด้านความมีวินัยใน

ตนเอง สำหรับนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด  แหล่งทุน สอศ. ปี 2551

           4. หัวหน้าโครงการวิจัย :  คุณลักษณะนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสถานประกอบการ ปี 2551

           5. หัวหน้าโครงการวิจัย :  รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แหล่งทุน สอศ. ปี 2553

 

ประสบการณ์/ผลงานบริหารสถานศึกษา

        1. ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ปี 2541

        2.  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 21 พ.ย.2541-2 ต.ค. 2557

        3. อนุกรรมการวิชาการ และอนุกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์

            สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ปี 2555-2557

        4. อนุกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์

            สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ปี 2556-2557

        5. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2555-2556

        6. คณะกรรมการบริหารสิ่งประดิษฐ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555 – ปัจจุบัน

        7. คณะกรรมการประเมินสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) 2556

        8. ประธานคณะทำงานเปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีแม่พิมพ์

            วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ปีการศึกษา 2556

        9. ประธานคณะทำงานโครงการเปิดสอน Mini English Program 2555-2557

        10. ประธานคณะทำงานโครงการส่งนักศึกษาฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2555-2557

 

 

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 367 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140 โทร. 042-591448
WebMaster: banpeang@bpt.ac.th